۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
معرفي
ماده 1- مقدمه و ضرورت تشکیل کمیته
با توجه به پیشرفتهاي روز افزون علوم پزشکي و ارتقاء کمي و کیفي پژوهشهاي علوم پزشکي و تاکید بر رعایت موازین شرعي حقوقي و اخلاقي در پژوهشها ، اجراي طرحهاي تحقیقاتي مختلف از جمله پژوهش بر روي انسانها و جمع آوري و نگهداري اطلاعات ، باعث فزوني نگراني از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسانها و عدم رعایت موازین اخلاقي در طراحي و اجراي طرحها و بهره گیري نامشروع از این اطلاعات گشته است . لذا به منظور پیشگیري از سوء استفاده هاي احتمالي در بیانیه هاي 1947نورنبرگ و 1975 هلسینکي و 1978 بلسونت اصول ، قواعد و موازیني در این زمینه وضع ، و به کشورها توصیه گردید که این کدهاي اخلاقي را در پژوهشهاي علوم زیستي به مورد اجرا گذارند . این موضوع در هجدهمین گردهمایي EM/ACHR سازمان جهاني بهداشت در سال 1995 (در ریاض عربستان) نیز مطرح و مقرر گردید که کمیته هاي ملي اخلاق در پژوهشهاي علوم زیستي در تمامي کشورهاي منطقه تشکیل گردد.در راستاي دستیابي به اهداف فوق و حفظ شان و کرامت والاي انساني ، آئین نامه کمیته کشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي به شرح این مواد تصویب و به مورد اجرا گذاشته مي شود.

ماده 2- اهداف
1- رعایت موازین شرعي ، حقوقي و اخلاقي در تمامي پژوهشهاي اپیدمیولوژیک ، بالیني و علوم پایه و تحقیقات نظام بهداشتي - درماني
2- مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالي ناشي از تحقیق
3- حفظ حقوق آزمودني ، پژوهشگر و سازمان مجري پژوهش و حفظ ارزشهاي اسلامي در انتخاب موضوع و روند انجام تحقيق
4- پیشگیري از اجراي طرحهاي تحقیقاتي مغایر با موازین اخلاق اسلامي و اخلاق ملي که ممکن است توسط محققین (اعم از داخلي و خارجي ) در داخل کشور به اجرا در آید.
5- ترویج فرهنگ استفاده از مشاورين اخلاقي و حقوقي در برنامه هاي تحقیقاتي

ماده 3- ساختار کمیته
الف- معاون پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي
ب- رئیس کمیسیون پزشکي شوراي پژوهشهاي علمي کشور
ج- رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکي
د- یک نفر از علماء مذهبي (مسلط بر امور فقهي و اخلاقي و آشنا با امور پزشکي)
ه- دو نفر از محققین برجسته کشور (ترجیحا یک نفر از بانوان)
و- یک نفر اپیدمیولوژیست و یا متخصص آمار حیاتي
ز- یک نفر حقوقدان مطلع و صاحبنظر در امورپزشکي
ح-آگاه با ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي جامعه (Lay) یک فرد غیر حرفه اي

تبصره 1- معاون پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ریاست کمیته و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکي دبیري کمیته را بر عهده دارند.
تبصره 2- دبیرخانه کمیته در معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مستقر بوده و زیر نظر دبیر کمیته اداره میگردد.
تبصره 3- کلیه افراد حقیقي موضوع بندهاي د تا ح بنا به پیشنهاد معاون پژوهشي و با حکم وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي به مدت 3 سال انتخاب مي شوند.
تاریخ به روز رسانی: 1391/05/16
تعداد بازدید: 7504
Powered by DorsaPortal