دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۲
شرح وظايف
1- تدوين ، بازنگري و اصلاح ضوابط و اصول كلي رعايت موازين شرعي ، حقوقي و اخلاقي در پژوهشهاي علوم پزشكي
2- بررسي و رفع خلاف و.... در مورد طرحهاي تحقيقاتي كه در كميته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي پذيرفته نشده و موضوع مورد اعتراض مجري طرح واقع و يا به هر دليل ديگر مورد خلاف قرار گرفته است.
3- تصويب دستورالعمل كميته كشوري
4- تهيه ، تنظيم و ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه هاي مربوط به كميته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي
5- نظارت بر حسن اجراي وظايف كميته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي سراسر كشور
6- معرفي نماينده جهت شركت در جلسات مرتبط با اخلاق در پژوهشهاي علوم زيستي كه توسط سازمانهاي بين المللي نظيريونسكو CIOMS ،سازمان جهاني بهداشت (WHO) ، سازمان كنفرانس اسلامي و ... برگزار مي گردد.
تبصره 1- طرحهاي تحقيقاتي موضوع بندهاي 1 و 2 اين ماده اعم است از طرحهايي كه از منابع بين المللي تامين هزينه شده و طرحهايي كه از طرف محققين داخلي و خارجي جهت اجرا در داخل كشور پيشنهاد ميشود.
تبصره 2- منظور از پژوهشهاي علوم زيستي - موضوع بند 6 اين ماده - پژوهشهايي است كه بر اساس تعريف سازمان جهاني بهداشت مربوط
به آن دسته از علومي ميشود كه موضوع تحقيق آنها انسان است (مانند پژوهشهاي علوم پزشكي ، زيست شناختي ، ژنتيك و غيره ).
ماده 5- اين آئين نامه در 5 ماده و 5 تبصره در تاريخ 78/1/26 در كميته كشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي
تصويب تا دستورالعمل كميته حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه توسط اعضاء كميته كشوري تهيه و مورد اجراء گذاشته شود.

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/27
تعداد بازدید:
5399
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-