دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۲
معرفي
ماده 1- مقدمه و ضرورت تشكيل كميته
با توجه به پيشرفتهاي روز افزون علوم پزشكي و ارتقاء كمي و كيفي پژوهشهاي علوم پزشكي و تاكيد بر رعايت موازين شرعي حقوقي و اخلاقي در پژوهشها ، اجراي طرحهاي تحقيقاتي مختلف از جمله پژوهش بر روي انسانها و جمع آوري و نگهداري اطلاعات ، باعث فزوني نگراني از سوء استفاده و زيان رسانيدن به انسانها و عدم رعايت موازين اخلاقي در طراحي و اجراي طرحها و بهره گيري نامشروع از اين اطلاعات گشته است . لذا به منظور پيشگيري از سوء استفاده هاي احتمالي در بيانيه هاي 1947نورنبرگ و 1975 هلسينكي و 1978 بلسونت اصول ، قواعد و موازيني در اين زمينه وضع ، و به كشورها توصيه گرديد كه اين كدهاي اخلاقي را در پژوهشهاي علوم زيستي به مورد اجرا گذارند . اين موضوع در هجدهمين گردهمايي EM/ACHR سازمان جهاني بهداشت در سال 1995 (در رياض عربستان) نيز مطرح و مقرر گرديد كه كميته هاي ملي اخلاق در پژوهشهاي علوم زيستي در تمامي كشورهاي منطقه تشكيل گردد.در راستاي دستيابي به اهداف فوق و حفظ شان و كرامت والاي انساني ، آئين نامه كميته كشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي به شرح اين مواد تصويب و به مورد اجرا گذاشته مي شود.

ماده 2- اهداف
1- رعايت موازين شرعي ، حقوقي و اخلاقي در تمامي پژوهشهاي اپيدميولوژيك ، باليني و علوم پايه و تحقيقات نظام بهداشتي - درماني
2- مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالي ناشي از تحقيق
3- حفظ حقوق آزمودني ، پژوهشگر و سازمان مجري پژوهش و حفظ ارزشهاي اسلامي در انتخاب موضوع و روند انجام تحقيق
4- پيشگيري از اجراي طرحهاي تحقيقاتي مغاير با موازين اخلاق اسلامي و اخلاق ملي كه ممكن است توسط محققين (اعم از داخلي و خارجي ) در داخل كشور به اجرا در آيد.
5- ترويج فرهنگ استفاده از مشاورين اخلاقي و حقوقي در برنامه هاي تحقيقاتي

ماده 3- ساختار كميته
الف- معاون پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
ب- رئيس كميسيون پزشكي شوراي پژوهشهاي علمي كشور
ج- رئيس مركز مطالعات و تحقيقات اخلاق پزشكي
د- يك نفر از علماء مذهبي (مسلط بر امور فقهي و اخلاقي و آشنا با امور پزشكي)
ه- دو نفر از محققين برجسته كشور (ترجيحا يك نفر از بانوان)
و- يك نفر اپيدميولوژيست و يا متخصص آمار حياتي
ز- يك نفر حقوقدان مطلع و صاحبنظر در امورپزشكي
ح-آگاه با ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي جامعه (Lay) يك فرد غير حرفه اي

تبصره 1- معاون پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رياست كميته و رئيس مركز مطالعات و تحقيقات اخلاق پزشكي دبيري كميته را بر عهده دارند.
تبصره 2- دبيرخانه كميته در معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مستقر بوده و زير نظر دبير كميته اداره ميگردد.
تبصره 3- كليه افراد حقيقي موضوع بندهاي د تا ح بنا به پيشنهاد معاون پژوهشي و با حكم وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به مدت 3 سال انتخاب مي شوند.
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/27
تعداد بازدید:
5366
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-