دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۲
سال 1395
صورتجلسه مورخ95/6/27  شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
-پروپوزال پايان نامه آقاي مهدي حدادزاده دستيار رشته بيهوشي كه جلسه گذشته در جلسه شورامطرح گرديده بود و مقرر شده بود كه رفرنسي در خصوص تزريق آلبومين ارائه گردد . با ارائه رفرنس توسط دانشجو مجددا در جلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد
2-پروپوزال پايان نامه آقاي سهيل شفيعي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي رابطه ژئومتري پروگزيمال فمور و ميزان بروز شكستگي هاي ناحيه پروگزيمال فمور " و راهنمايي جناب آقاي دكتر دهقان و جناب آقاي دكتر عبدلي و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكترصفدريان و خانم دكتر آزاده مي باشند و آقاي دكترصفدريان به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:جدول متغيرها اصلاح گردد
ب:تعريف واژه هاي كليدي تصحيح گردد.
ج:هدف اصلي تصحيح شود
3-پروپوزال پايان نامه آقاي ميثاق رييسي دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي ميزان بروز افزايش فشار داخل شكمي و عوامل مرتبط با آن در بيماران بدحال بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه " و راهنمايي جناب آقاي دكترموذني و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مشروط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتركريمي و جناب اقاي دكتر علوي مي باشند و آقاي دكترعلوي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:عنوان اصلاح گردد
ب:جدول متغيرها اصلاح گردد
ج:حجم نمونه افزايش يابد
د:روش اناليز اصلاح گردد
 
صورتجلسه مورخ95/6/6 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني 
با نام و ياد خداوند متعال جلسه چهل ونهمين شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1-پروپوزال پايان نامه آقاي مهدي حدادزاده دستيار رشته بيهوشي تحت عنوان " بررسي مقايسه اي تاثير انفوزيون آلبومين 5٪ با سرم رينگر لاكتات در جايگزين كردن خونريزي حين عمل بر عملكرد فعاليت سيستم كليوي و سيستم انعقادي و الكتروليت هاي بيمار پس از عمل جراحي" و راهنمايي جناب آقاي دكترمدينه و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد نحوه رفرنس دهي تصحيح گرددو رفرنسي در خصوص تجويز آلبومين براي بيماران الكتيو آورده شود.
2- پروپوزال پايان نامه خانم سيده طاهره هاشمي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي فراواني نتايج حاصل از آسپيراسيون سوزني ظريف (FNA ) ندولهاي تيروييد براساس پاتولوژي و تعيين فراواني هريك از نتايج در برخي ريسك فاكتورهاي مرتبط باايجاد ندول در بيماران مبتلا به ندول تيروييد مراجعه كننده به كلينيك امام علي شهركرد ازمهر 94 تاشهريور95" و راهنمايي جناب آقاي دكتر طاهري و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر اماني و جناب آقاي دكتر ميرحسيني مي باشند و آقاي دكتر اماني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف:عنوان تغيير يابد
ب: مقدمه اصلاح شود
ج: اهداف با توجه به عنوان تصحيح شوند
د:ضرورت اجراي مطالعه به طور كامل بيان شود
ه:درصورت امكان رفرنس هاي جديد آورده شود.
3-پروپوزال پايان نامه آقاي علي صانعي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر ميدانهاي مغناطيسي بر كريستاليزاسيون محلولهاي كلسيم اگزالات و سيستيني در محيط هاي آزمايشگاهي" و راهنمايي جناب آقاي دكتر علي بيگي و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتررجايي و جناب آقاي دكتر فاتحي مي باشند و آقاي دكترفاتحي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند
الف: روش اجرا كاملا توضيح داده شود
ب: نقش دانشجو به درستي تبيين شود
 
صورتجلسه مورخ95/4/12 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-پروپوزال پايان نامه آقاي سيد ابراهيم طواف زاده دستيار رشته بيهوشي تحت عنوان " بررسي مقايسه اي تاثير آواي اذان و جريان آب بر عمق بيهوشي و هموديناميك و سطح كورتيزول پلاسماوقند خون بيماران حين عمل جراحي كله سيستكتومي لاپاراسكوپيك " و راهنمايي جناب آقاي دكترمدينه و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مشروط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.داوران طرح جناب آقاي دكتر پوريامفرد و جناب آقاي دكتر خرم مي باشند جناب آقاي دكتر پوريامفرد به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف:گروهها از لحاظ سن، جنس، نوع عمل، محدوده سني و شيفتي كه عمل در آن انجام مي شود همسان سازي شوند.
ب: حجم نمونه افزايش يابد
2- طرح سركار خانم دكتر عطارد در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و طبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد طرح به عنوان طرح HSR تصويب گردد در غير اينصورت طرح به معاونت درمان ارسال گردد.
 
 صورتجلسه مورخ95/3/22  شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-پروپوزال پايان نامه خانم زينب ويسي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي تاثير پيش‌آگهي دهنده نسبت نوتروفيل به لنفوسيت و نسبت پلاكت به لنفوسيت در بيماران كانسر معده تشخيص داده‌شده قبل از عمل جراحي و ارتباط آن با بقا بيماران" و راهنمايي جناب آقاي دكتر معصومي و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر علوي و آقاي دكتر افضلي مي باشند و آقاي دكتر علوي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف:بررسي پرونده بيماران از سال 90 الي 94 انجام شود.
ب: متغيرهاي سن، مصرف سيگار، تحصيلات و منطقه جغرافيايي در جدول متغيرها آورده شود.
2-طرح سركار خانم دكتر عطارد در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و طبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد پروپوزال در جلسه بعدي شورا با حضور اساتيد رشته فيزيك پزشكي و مجري طرح مجددا بررسي گردد و تصميم نهايي اتخاذ گردد.
3-پروپوزال پايان نامه آقاي جواد اميرفخريان دستيار رشته جراحي تحت عنوان " مقايسه اثر تزريق بوپيواكائين و هيدروكورتيزون در بستر كيسه صفرا در جلوگيري از درد بعد از عمل كوله سيستكتومي لاپاراسكوپي در بيماران كله سيستيت مزمن " و راهنمايي جناب آقاي دكترعلوي و جناب آقاي دكتر شبانيان و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مشروط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر كريمي و آقاي دكتر افضلي مي باشند و آقاي دكترافضلي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف: عنوان اصلاح شود
ب:نحوه كورسازي در مطالعه مشخص شود
ج: رفرنس شماره 3 در قسمت بررسي متون تصحيح شود.
د: روش اجرا كاملا توضيح داده شود.(گروهها همسان سازي شوند، ميزان مخدر تجويز شده براي بيماران با توجه به نمره VAS بيماران مشخص شود)
ه: اهداف فرعي با توجه به اطلاعات موجود در چك ليست طراحي شوند
 
صورتجلسه مورخ 95/3/8 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
با نام و ياد خداوند متعال جلسه چهل و پنجم شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن معاونت پژوهشي بيمارستان هاجر تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1- پروپوزال پايان نامه آقاي بابك شاهمرادي دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي تاثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايو ژل پلاكتي در بهبود زخم هاي ناشي از سوختگي درجه 2 سطحي " و راهنمايي جناب آقاي دكترافضلي و جناب آقاي دكتر بني طالبي مجددا درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مشروط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيدداوران طرح آقاي دكتر كريمي و آقاي دكتر موذني مي باشند و آقاي دكتر موذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف: در خصوص حجم نمونه با اقاي دكتر خيري هماهنگي لازم انجام گردد و نتيجه كتبا به واحد اعلام گردد.
ب:درخصوص فرآيند انتقال كرايوژل از آزمايشگاه به كلنيك توضيحاتي داده شود
ج: روش اجرا از لحاظ كلنيكي كاملا تعريف شود.
د: دررابطه با نحوه آزاد سازي كرايوژل پلاكتي توضيح داده شود.
2-پروپوزال پايان نامه آقاي عليرضا قربانپور دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي تاثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايو ژل پلاكتي در بهبود زخم هاي مقاوم به درمان متعاقب جراحي سينوس پيلونيدال " و راهنمايي جناب آقاي دكترعلوي و جناب آقاي دكتر بني طالبي مجددا درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مشروط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر كريمي و آقاي دكتر موذني مي باشند و آقاي دكتر موذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
الف: در خصوص تعيين حجم نمونه با اقاي دكتر خيري هماهنگي لازم انجام شود و نتيجه كتبا به واحد اعلام گردد .
ب:درخصوص فرآيند نحوه انتقال كرايوژل ازآزمايشگاه به كلينيك توضيحاتي آورده شود
ج: روش اجرا از لحاظ كلينيكي كاملا تعريف شود
.د: دررابطه با نحوه آزاد سازي كرايوژل پلاكتي توضيح داده شود
3-پروپوزال پايان نامه خانم عاطفه منصوريان با عنوان" بررسي ميزان تغييرات اشباع اكسيژن خون شرياني قبل و بعد از عمل جراحي الكتيو و ارتباط آن با نوع و مدت عمل جراحي " و راهنمايي جناب آقاي دكتراخلاقي و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد ومنوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد.
1- متغيرهاي قد،وزن، طول مدت عمل و BMI به چك ليست اضافه شود
2-نوع و مدت عمل مشخص گردد

4-طرح هاي تحقيقاتي جناب آقاي دكتر شيراني با عناوين " بررسي فعاليت مجدد ويروس BK در بيماران دريافت كننده كليه، قبل و بعد از پيوند، مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد " و "بررسي ساب تايپهاي ويروس BK در بيماران پيوند كليوي مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهركرد" در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد طبق نظر اعضاي شورا مقرر گرديد روش اجرا از لحاظ كلينيكي اصلاح شود.

صورتجلسه مورخ95/2/4  شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-پروپوزال طرح تحقيقاتي جناب آقاي دكتر دهقان با عنوان " ارزيابي الگوهاي حركتي چرخشي تنه، لگن و مفاصل ران طي آزمون راه رفتن در بيماران مبتلا به كمردرد داراي فعاليت هاي ورزشي مستلزم چرخش تنه و مفاصل ران " در جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مطرح گرديد و به تصويب رسيد مطابق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد نوع مطالعه اصلاح گردد، مشاور آمار به همكاران طرح اضافه گردد و.خلاصه روش اجراي مطالعه اصلاح شود. جناب آقاي دكتر صفدريان به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

2-پروپوزال پايان نامه آقاي افشار فاضلي دستيار رشته بيهوشي با عنوان " بررسي اثردو روش ونتيلاسيون در حين عمل كله سيستكتومي به روش لاپاروسكوپي بر اشباع اكسيژن خون شرياني پس از عمل جراحي " و راهنمايي جناب آقاي دكتر اخلاقي و جناب آقاي دكتر عابدين زاده و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد و به تصويب رسيد همچنين مقررگرديد روش اجراي مطالعه اصلاح گردد، طول مدت عمل در جدول متغيرها آورده شود و اهداف فرعي اصلاح شود. آقاي دكتر مدينه به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.
3-پروپوزال پايان نامه آقاي بابك شاهمرادي دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي تاثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايو ژل پلاكتي در بهبود زخم هاي ناشي از سوختگي درجه 2 سطحي " و راهنمايي جناب آقاي دكترافضلي و جناب آقاي دكتر بني طالبي و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و طبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد اصلاحات ذيل انجام گردد و طرح مجددا در جلسه آينده شورا مطرح گردد.
1-روش اجرا بطور كامل توضيح داده شود
2-جدول متغيرها اصلاح شود
3-در خصوص عدم مشكل استفاده از كرايوژل پلاكتي رفرنس آورده شود.
4-مشاور آمار به همكاران طرح اضافه شود.
4-پروپوزال پايان نامه آقاي عليرضا قربانپور دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي تاثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايو ژل پلاكتي در بهبود زخم هاي مقاوم به درمان متعاقب جراحي سينوس پيلونيدال " و راهنمايي جناب آقاي دكترعلوي و جناب آقاي دكتر بني طالبي و با حضور دانشجو درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد اصلاحات مد نظر اعضاي شورا اعمال گردد وادامه بررسي پروپوزال با حضور اساتيد راهنما به جلسه آينده شورا موكول گردد.
1-روش اجرا بطور كامل توضيح داده شود
2-جدول متغيرها اصلاح شود
3-در خصوص عدم مشكل استفاده از كرايوژل پلاكتي رفرنس آورده شود.

صورتجلسه مورخ95/2/25 شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني
1-پروپوزال پايان نامه آقاي مرتضي كفيل دستيار رشته بيهوشي با عنوان " بررسي مقايسه اي تاثير استفاده از Vit C و Vit E بر روي سطح سرمي TNF-α در اعمال جراحي ماژور تحت بيهوشي عمومي" و راهنمايي جناب آقاي دكتر پوريامفرد و جناب آقاي دكتر علي بيگي و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد ومنوط به انجام اصلاحات زير به تصويب رسيد.
الف:در روش اجرا در خصوص چگونگي تهيه پلاسبو توضيحاتي آورده شود جهت تعيين ميزان درد بيماران از پرسشنامهVAS نيز استفاده گردد..
ب: چك ليست ضميمه گردد
ج: نوع اعمال جراحي ماژور تعيين شود و گروهها همسان سازي شوند.
د: اهداف طرح اصلاح گردد
ه: جدول متغيرهال تصحيح شود.
2-پروپوزال پايان نامه خانم زينب ويسي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي تاثير پيش‌آگهي دهنده نسبت نوتروفيل به لنفوسيت و نسبت پلاكت به لنفوسيت در بيماران كانسر معده تشخيص داده‌شده قبل از عمل جراحي و ارتباط آن با بقا بيماران" و راهنمايي جناب آقاي دكتر معصومي و با حضور دانشجو درجلسه مطرح گرديد و طبق نظر اعضاي محترم شورا تصميم گيري نهايي در خصوص پروپوزال به جلسه بعدي شورا موكول گرديد.
3-پروپوزال پايان نامه آقاي بابك شاهمرادي دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي تاثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايو ژل پلاكتي در بهبود زخم هاي ناشي از سوختگي درجه 2 سطحي " و راهنمايي جناب آقاي دكترافضلي و جناب آقاي دكتر بني طالبي درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و طبق نظر اعضاي محترم شورا مقرر گرديد اصلاحات ذيل انجام گردد و تصميم گيري نهايي در خصوص تصويب پروپوزال به عنوان پايان نامه مقطع رزيدنتي به جلسه آينده شورا موكول گرديد.
الف: در خصوص تعيين حجم نمونه با اقاي دكتر خيري هماهنگي لازم انجام گردد.
ب:درخصوص فرآيند انتقال كرايوژل از آزمايشگاه به كلنيك توضيحاتي داده شود
ج: روش اجرا از لحاظ كلنيكي كاملا تعريف شود.
د: دررابطه با نحوه آزاد سازي كرايوژل پلاكتي توضيح داده شود.
4-پروپوزال پايان نامه آقاي عليرضا قربانپور دستيار رشته جراحي تحت عنوان " بررسي تاثير سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف و كرايو ژل پلاكتي در بهبود زخم هاي مقاوم به درمان متعاقب جراحي سينوس پيلونيدال " و راهنمايي جناب آقاي دكترعلوي و جناب آقاي دكتر بني طالبي درجلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد اصلاحات مد نظر اعضاي شورا اعمال گردد تصميم گيري نهايي درخصوص تصويب پروپوزال به عنوان پايان نامه مقطع رزيدنتي به جلسه آينده شورا موكول گرديد.
الف: در خصوص تعيين حجم نمونه با اقاي دكتر خيري هماهنگي لازم انجام گردد.
ب:درخصوص فرآيند نحوه انتقال كرايوژل ازآزمايشگاه به كلينيك توضيحاتي آورده شود
ج: روش اجرا از لحاظ كلينيكي كاملا تعريف شود
.د: دررابطه با نحوه آزاد سازي كرايوژل پلاكتي توضيح داده شود
تاریخ به روز رسانی:
1395/07/05
تعداد بازدید:
3141
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-