دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۶/۲۹
كارگاه هاي توانمندسازي اعضا ء هيئت علمي
 
 
رديف
                        عنوان
 توضيحات
 1
عنوان روش اجرائي
برگزاري كارگاه هاي توانمندسازي
 2
هدف از اجراي روش اجرائي
توانمندسازي اعضاي هيئت علمي
 3
خدمت گيرندگان
اعضاي هيئت علمي
 4
خدمت دهندگان
معاونت تحقيقات و روابط بين الملل و اطلاع رساني پزشكي
 5
مدارك و اطلاعات مورد نياز
درخواست واحد مربوطه، تأييديه شوراي پژوهشي دانشگاه، جدول زمان بندي كارگاه، طرح درس و فرم ارزشيابي
 6
فرم هاي مورد استفاده
فرم ارزشيابي
 7
شرح مراحل انجام كار
پس از درخواست كتبي واحد مربوطه، در شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح و پس از تصويب توسط كارشناس اداره اطلاع رساني پزشكي و مجري كارگاه جدول زمان بندي تنظيم و اطلاع رساني صورت مي گيرد و پس از اجراي كارگاه گواهي مربوطه توسط كارشناس اطلاع رساني و تأييد مجريان كارگاه صادر مي گردد.
1-دريافت درخواست از اعضاي هيئت علمي
2-طرح در شوراي پژوهشي
2- مكاتبه با معاونت آموزشي جهت امتياز بازآموزي
3- برنامه ريزي و هماهنگي با اساتيد براي زمان و محتواي كارگاه
4- برگزاري كارگاه
5- فرم هاي ارزيابي
6- بررسي فرم هاي ارزيابي و به كارگيري نتايج ارزيابي در كارگاههاي بعدي
7- ثبت دوره جهت ذينفعان در سامانه آموزش مداوم و مكاتبه پرداخت حق الزحمه با معاونت توسعه
مسئوليت ها و اختيارات هريك از عوامل: براساس شرح وظايف سازماني و حدود اختيارات كميته هاي مربوطه و قوانين و دستورالعمل هاي ابلاغي و نهايتا در برخي موارد استعلام از وزارت متبوع
 8
قوانين و مقررات
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده
 
نوع فناوري مورد استفاده در اجراي روش
امكانات وب سايت دانشگاه و اتوماسيون اداري
 
مدت زمان انجام كار
بين يك تا سه ماه
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/10/04
تعداد بازدید:
6041
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/06/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-