دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۲
ترجمه كتاب
رديف
                        عنوان
 توضيحات
 1
عنوان روش اجرائي
ترجمه كتاب
 2
هدف از اجراي روش اجرائي
تصويب وموافقت با درخواست هاي ترجمه كتاب
 3
خدمت گيرندگان
اعضاي هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان
 4
خدمت دهندگان
: معاونت تحقيقات و فناوري، اعضاي شوراي انتشارات دانشگاه، معاونت توسعه و مديريت منابع
 5
مدارك و اطلاعات مورد نياز
درخواست ها نسخه اصلي كتاب و نسخة ترجمه شده
 6
فرم هاي مورد استفاده
فرم صورتجلسه، فرم درخواست ترجمه
 7
شرح مراحل انجام كار
1- دريافت درخواست ها و اصل كتاب و نسخه پيش نويس ترجمه شده كتاب
2- مكاتبه با وزارت متبوع در خصوص عدم تكراري بودن ترجمه
3- دريافت جوابيه وزارت متبوع
4- هماهنگي با اعضاي شورا جهت برگزاري جلسه
5- برگزاري جلسه شوراي اتنشارات ومطرح نمودن درخواست هاو جوابيه وزارت متبوع و تنظيم صورت جلسه
6- در صورت موافقت با درخواست، مكاتبه با مترجم جهت انجام ترجمه و درصورت عدم موافقت با درخواست، مكاتبه با درخواست كننده
7- هماهنگي با اعضاي شورا جهت برگزاري جلسه
8- برگزاري جلسه شوراي اتنشارات ومطرح نمودن نسخه ترجمه شده و مشخص نمودن داوران و تنظيم صورت جلسه
9- ارسال نسخه اصلي و ترجمه كتاب براي داوران
10- دريافت نظر داوران و ارسال آن براي مترجم
11- هماهنگي با اعضاي شورا جهت برگزاري جلسه
12- برگزاري جلسه شوراي اتنشارات ومطرح نمودن نسخه اصلاح شده مترجم
13- در صورت موافقت با ترجمه نسخه پيش نويس به مترجم اعلام مي گردد نسبت به چاپ اقدام گردد كتب و درصورت عدم موافقت با پيش نويس كتاب ترجمه شده مكاتبه با مترجم
14- دريافت كتاب چاپ شده و درخواست كتبي مولف در خصوص پرداخت حق التشويق كتاب
15- هماهنگي با اعضاي شوراي انتشارات جهت برگزاري جلسه و تصميم گيري در مورد تعداد خريد ومبلغ حق التشويق به مترجم و تنظيم صورت جلسه
16-مكاتبه با معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه جهت پرداخت حق التشويق و طبق صورتجلسه شورا انتشارات ومكاتبه با صاحب اثر در مورد ميزان پرداخت حق التشويق و تعداد خريد كتاب جهت تحويل كتاب به دبير خانه شورا
17- مكاتبه با معاونت توسعه و منابع دانشگاه جهت پرداخت مبلغ خريد طبق فاكتور و صورتجلسه شورا
18- ارسال كتابهاي چاپ شده به همه دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور
 8
قوانين و مقررات
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده و صورت جلسات شوراي اتتشارات
 9
نوع فناوري مورد استفاده در اجراي روش
اتوماسيون اداري و نرم افزارهاي رايانه
 10  مسئوليت ها و اختيارات هر يك از عوامل : بررسي و ارزيابي درخواست ها و نسخة نهايي كتب مترجمين و در صورت تصويب تأمين حق التشويق و خريد كتاب
 11
مدت زمان انجام كار
بين يك تا شش ماه
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/10/04
تعداد بازدید:
6277
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-