دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۳
تصويب طرح تحقيقاتي
ماده 21- طرح دهندگان بايد پيشنويس طرح تحقيقاتي خود را در قالب فرمهاي ويژه اين كار( Proposal) تهيه و جهت پيگيريهاي بعدي بصورت كتبي به معاونت پژوهشي دانشگاه ارجاع دهد.
تبصره 18- فرمهاي پيشنويس طرحهاي تحقيقاتي تحت نظارت كارشناسان حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه طراحي و تدوين گرديده و در اختيار دانشكده ها و مراكز تحقيقات قرار مي گيرد. هر گونه تغييري در مندرجات, كليات و شكل ظاهري اين فرمها از سوي دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه بايد با نظارت و كسب اجازه از حوزه معاونت پژوهشي صورت پذيرد
ماده 22- معاون پژوهشي پس از بررسي هاي اوليه ( از قبيل ثبت موضوع و تاريخ ارائه طرح, تشكيل پرونده, بررسي تكراري نبودن موضوع و ... توسط كارشناسان مربوطه) آنرا جهت بررسي و تصويب به كميته هاي تخصصي ارجاع مي دهد.
ماده 23- مسئول كميته موطف است ضمن هماهنگي با اعضاي كميته در اولين فرصت ممكن نتيجه بررسي و نظر كميته را كتباً و بصورت تصويب يا رد به طرح دهنده ( با رونوشت به معاون پژوهشي دانشگاه) اعلام نمايد.
ماده 24-پس از ارائه پاسخ كميته تخصصي مبني بر تصويب طرح به مجري مسئول كميته موظف است در اولين فرصت ممكن طرح را جهت بررسي در شوراي پژوهشي دانشگاه به معاونت پژوهشي دانشگاه ارجاع نمايد.
ماده - معاون پژوهشي دانشگاه موظف است در اولين فرصت ممكن طرح ارجاعي را در دستور كار شوراي پژوهشي دانشگاه قرار داده و نسبت به بررسي و تصميم گيري براي ان اقدام نمايد.
ماده 25- پس از ارائه پاسخ شوراي پژوهشي دانشگاه مبني بر تصويب طرح معاونت پژوهشي دانشكده موظف است در اولين فرصت ممكن نتيجه را جهت تصميم گيري نهائي به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارجاع نمايد.
تبصره 19- در روند بررسي طرح در صورتيكه شوراي پژوهشي دانشگاه لازم بداند مي تواند جهت پاسخ به سوالات خود ارتباط لازم را بصورت كتبي و يا شفاهي با مسئول كميته و يا طرح دهنده برقرار نمايد و يا طي جلساتي (غير از جلسات شورا) از توجيهات و نظرات ايشان اطلاع حاصل نمايد. تبصره 20- در صورتيكه كميته هاي تخصصي لازم بدانند مي توانند از طرح دهندگان براي دفاع و توجيه مطالب مندرج در پروپوزال براي شركت در آن شورا دعوت بعمل آورند.
ماده 27- شوراي پژوهشي دانشگاه موظف است در اولين فرصت ممكن ( اولين مرحله بررسي طرحها پس از تاريخ دريافت) طرح ارسالي را در دستور كار خود قرار داده و به آن رسيدگي نمايد.
تبصره 21-براي اعلام موارد ماده هاي 22 تا 25 رونوشت مكاتبه بايد از طرف مسئول مربوطه براي طرح دهندگان ارسال گردد.
ماده 28- شوراي پژوهشي دانشگاه بايد نتيجه بررسي و نظر خود را بصورت تصويب, رد , تصويب مشروط, ارجاع به مراجع ذيصلاح ديگر و غيره از طريق مكاتبه مستقيم و همراه با رونوشت به معاونت پژوهشي دانشگاه به اطلاع طرح دهندگان برساند.
ماده 29- در صورتيكه اجراي يك طرح داراي اولويت خاص زماني بوده و يا طرح دهندگان بودجه اي از دانشگاه طلب ننمايد با اعلام كتبي اين مطلب بوسيله مجري, مسئول و با نظر معاون پژوهشي دانشگاه چنين طرحي مي تواند بصورت خارج از نوبت معمول در دستور كار شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گيرد.
ماده 30- با توجه به شرح وظايف حوزه مديريت امور پژوهشي دانشگاه كارشناسي و آمده نموده طرحهاي دريافتي براي شوراي پژوهشي دانشگاه و كليه امور اداري مالي و اجرائي طرحهاي تحقيقاتي زير نظر ماعون پژوهشي بوسيله اين واحد انجام مي پذيرد.
ماده 31- براي بررسي طرحهاي تحقيقاتي پيشنهاد شده كه نيازمند نظر خواهي كارشناسي و تخصصي باشند شوراي پژوهشي دانشگاه و يا كميته هاي تخصصي بصلاحديد و از طريق معاون پژوهشي مي تواند موضوع را به گروه هاي تخصصي و يا افراد صاحبنظر جهت داوري ارجاع دهد و از نظرات ايشان براي تصميم گيريهاي خود استفاده نمايد.
تبصره 22-دبير شورا موظف است پيگيريهاي لازم جهت اخذ پاسخ از داور (يا داوران) و ارائه آن به شورا را انجام دهد .
تبصره 23- در صورتيكه داور نظر خود را ظرف پانزده روز بصورت شفاف و مشخص اعلام ننمايد شورا مي تواند از نظرات ساير صاحبنظران استفاده نمايد.
ماده 32- پس از تصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه پيگيري روند اداري طرح از نظر صدور ابلاغيه يا عقد قرارداد, پيگيري روند اجرائي, پيگيري گزارشات و غيره بعهده مديريت امور پژوهشي دانشگاه مي باشد و اين واحد موظف است رونوشت كليه مكاتبات خود با مدير اجرايي طرح و يا طرح دهندگان را به معاون پژوهشي دانشگاه ارسال نمايد.
ماده 33- در صورتيكه مدير اجرايي يا طرح دهندگان در روند پيگيري و اجراي طرح به هر دليلي اقدام به موقع و لازم را مستنداً از سوي مقام مربوطه دريافت ننمايد مي تواند موضوع را كتبا و با ارائه دلايل مثبت و منطقي به مرجع بالاتر اعلام نموده و مرجع بالاتر (بعدي) مي تواند راساً جهت پيگيري و بررسي اقدام لازم را آغاز نمايد.
تبصره 24: مرجع ذيصلاح براي اين منظور در دانشگاه معاون پژوهشي دانشگاه مي باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1395/09/30
تعداد بازدید:
6007
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-