دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۲
اعضاء
 اعضاء شوراي پژوهشي دانشگاه  
 

سمت

نام و نام خانوادگي

رديف

رئيس دانشگاه 

دكترمجيد شيراني

1

سرپرست معاونت تحقيقات و فن آوري

دكترمهربان صادقي

2

سرپرست مركز رشد دانشگاه

دكتر علي احمدي 

3

رئيس مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت

دكتر مسعود لطفي زاده

4

رئيس مركز تحقيقات بيوشيمي باليني

دكتر اسفنديار حيدريان

5

هيئت علمي دانشكده بهداشت

دكتر سليمان خيري

6

رئيس مركز تحقيقات گياهان دارويي

دكتر محمود رفيعيان

7

عضو هيات علمي-گروه باليني

دكتر حميد روحي

8

سرپرست معاونت  درمان

دكتر اكبر سليماني

9

سرپرست معاونت آموزشي

دكتر برزو خالدي فر

10

مدير گروه ميكروب شناسي ايمني شناسي

دكتر هدايت الله شيرزاد

11

سرپرست دانشكده دندانپزشكي

دكتر ابراهيم صادقي

12

معاون پژوهشي دانشكده پزشكي

دكتر سيد محمد عمراني

13

سرپرست معاونت بهداشتي و رئيس مركزبهداشت استان

دكتر عبدالمجيد فدائي

14

سرپرست مديريت پژوهشي دانشگاه

دكتر كيهان قطره

15

رئيس گروه كارشناسان پژوهشي

عبدالرحيم كاظمي

16

مدير گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي

دكتر محمود مباشري

17

سرپرست دانشكده پزشكي

دكتر فرامرز محمد علي بيگي

18

عضو هيات علمي-گروه باليني

دكتر حسين مدينه

19

سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي

دكتر رضا مسعودي

20

سرپرست مركز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشكي

دكتر معصومه معزي

21

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/22
تعداد بازدید:
10112
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-