دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۲
معرفی
 اعضاء كميته مطالعات و تحقيقات سلامت زنان
مسئول كميته : خانم دكتر الهام زارعان
ديبركميته : خانم محبوبه محمدپور
اعضاء :
خانم ها: دكتر معصومه معزي، دكتر ميترا سعادت،  دكتر اسما آزاده، دكتر پوران خلفيان، دكتر شيدا شبانيان، دكتر افسانه ملك پور تهراني، دكتر تينا جعفري، دكتر شهرزاد حبيبي،دكتر پروانه فتاحي، كبري نوريان، فرانك صفدري، زهرا ايازي، دكتر الهام طاهري، دكتر شهلا طاهري، دكتر فرشته آئين، فاطمه دريس، دكتر الهام سقايي، اكرم كرمي، دكتر زهرا لري
اهداف و برنامه ها :
هدف كلي :
طراحي و اجراي پژوهشهاي كاربردي در راستاي تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت زنان
اهداف اختصاصي :
1- نياز سنجي و اولويت بندي پژوهش هاي سلامت زنان در حيطه هاي مختلف
2- تقويت جايگاه پژوهش و تسهيل انجام پژوهش هاي مرتبط با سلامت زنان
3- ايجاد نظام هدفمند در انجام پژوهش هاي سلامت زنان
4- توانمندسازي محققين در امر پژوهشهاي حوزه سلامت زنان
5- برقراري ارتباطات درون و برون بخشي و همكاري با ساير بخش ها و مراكز مرتبط
6- ارزشيابي دوره اي عملكرد كميته

استراتژي ها :
1- نيازسنجي و اولويت بندي پژوهش هاي سلامت در حوزه هاي مختلف
1-1- تعيين نيازهاي پژوهش براساس نياز سنجي از اعضاي هيئت علمي گروههاي مرتبط با سلامت زنان
1-2- تعيين نيازهاي پژوهش براساس نياز سنجي اطلاعات كسب شده ازمنابع حوزه هاي مختلف دانشگاه و نيازهايHSR
1-3- تعيين نيازهاي پژوهشي براساس نياز سنجي جامعه
1-4- بررسي پيشينه تحقيقات قبلي مرتبط با سلامت زنان انجام شده در دانشگاه و بهره مندي از نتايج آنها
1-5- تعيين واعلام اولويت هاي پژوهش سلامت زنان استان بر اساس اطلاعات حاصله در راستاي سياستهاي وزارت متبوع

2- تقويت جايگاه پژوهش و تسهيل انجام پژوهش هاي مرتبط با سلامت زنان
2-1- اعلام اولويتهاي پژوهشي
2-2- حمايت مالي و معنوي از پژوهشگران علاقمند حوزه سلامت زنان
2-3- تعيين و معرفي پژوهشگران برتر حوزه سلامت زنان و قدرداني از آنان
2-4 حمايت فني و پشتيباني از تاليفات و انتشارات مرتبط با سلامت زنان

3- ايجاد نظام هدفمند در انجام پژوهش هاي سلامت زنان
3-1- تصويب طرح ها براساس اولويت هاي سلامت زنان
3-2-ايجاد بانك اطلاعاتي و جمع آوري و جمع بندي نتايج پژوهش ها
3-3- حمايت و ايجاد تمهيدات لازم وارائه راهكارهايي بمنظور اجراي نتايج حاصل از طرح هاي پژوهشي
3-4- برقراري ارتباط بين طرح هاي پايه ،باليني و حوزه هاي مختلف مرتبط با سلامت زنان

4- توانمندسازي محققين در امر پژوهشهاي حوزه سلامت زنان
4-1- استفاده از كارگاههاي آموزشي روش تحقيق
4-2- تدارك شرايط مناسب براي استفاده محققين از منابع علمي و كتابخانه هاي داخل كشور
4-3- تامين و تدارك كتب و نرم افزارهاي مورد نياز
4-4- ارائه مقالات مرتبط با سلامت زنان ودر حوزه تخصصي اعضاء در هر جلسه توسط اعضاي كميته

5- برقراري ارتباطات درون و برون بخشي و همكاري با ساير بخش ها و مراكز مرتبط
5-1- جلب حمايت در زمينه برقراري ارتباط وهماهنگي هاي بين بخشي
5-2- اطلاع رساني و معرفي كميته و فعاليتهاي آن به بخش هاي درون و برون دانشگاهي مرتبط با سلامت زنان
5-3- تلاش در جهت انعقاد طرح هاي مشترك و جلب حمايت هاي بخشهاي مرتبط خارج دانشگاهي
5-4- ايجاد هماهنگي و برقراري ارتباط فعال با سايرمراكز تحقيقات مرتبط سلامت زنان

6- ارزشيابي دوره اي عملكرد مركز
6-1- تعيين شاخص هاي ارزشيابي عملكرد بر اساس برنامه مدون كميته
6-2- اجراي ارزشيابي عملكرد هر 6 ماه يك بار واعلام نتايج به معاونت پژوهشي دانشگاه
6-3- تشكيل منظم جلسات شورا جهت بررسي گزارش طرح ها
شاخص ها:
1- تعداد جلسات برگزار شده
2- تعداد طرح هاي مصوب شده بر اساس اولويت
3- تعداد مقالات ارائه شده ناشي از طرح ها
4- تعداد مقالات حوزه سلامت زنان ارائه شده توسط اعضاي گروه
5- تعداد كارگاههاي برگزار شده
7- تعداد طرح هاي مشترك با بخش هاي برون دانشگاهي
8- آماده شدن Web Page كميته ،پمفلت،پوستر ،تعداد بازديد كنندگان ،به روز بودن اطلاعات وب
9- تعداد پايان نامه هاي دانشجويي مرتبط
10- مدون بودن اولويت هاي كميته و اطلاع رساني آن به ذينفعان
11- بانك اطلاعاتي ايجاد شده
12- تعداد تاليفات و كتب مرتبط
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/17
تعداد بازدید:
8806
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-