دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۲
ضوابط ارسال طرح تحقیقاتیHSR (کارشناسان)

       نظر به مشاهده مكرر طرح هاي ارسالي مصوب شوراي پژوهشي مراكز/ معاونتها/ بيمارستانها/ دانشكده ها كه بدون كنترل دقيق از حيث اصلاح موارد درخواستي داوران يا نظرات شوراي پژوهشي مربوطه جهت عقد قرارداد به اين معاونت ارسال مي گردد و اين موضوع سبب افزايش بازه زماني بررسي نهايي و بالتبع آن عودت طرح مي گردد لذا بدينوسيله به اطلاع مي رساند كارشناسان مربوطه موظف هستند ضمن كنترل ساختاري طرح و تائيد انجام اصلاحات توسط مجري، موارد زير را قبل از ارسال طرح به اين معاونت كنترل نمايند:

- خلاصه ضرورت و اهداف كاربردي طرح در قالب 250 كلمه تنظيم شده باشد

- فرمول حجم نمونه (درصورت نمونه گيريو پرسشنامه يا چك ليست با نام انگليسي ضميمه شده باشد

- ارجاع دهي در متن مطابق الگوي ونكوور و رفرنس نويسي مطابق فرمت مجله دانشگاه باشد

تمامي فيلدهاي جدول متغيرها تكميل شده باشد

- جدول زماني مراحل اجرا به ترتيب و بطور صحيح ورود اطلاعات شده باشد

- پست سازماني مجري و همكاران حتما به درستي درج شده باشد

-مجري طرح واجد شرايط تعريف شده بر اساس مصوبات شوراي پژوهشي را دارا باشد

- همكاران غير هيئت علمي شاغل در دانشگاه تنها در غالب طرحهاي HSR مي توانند اقدام به تدوين و اجراي طرح پژوهشي نمايند و بديهي است تنها از طريق كميته HSR معاونت مربوطه طرح خود راثبت و پي گيري نمايند

- بديهي است در صورت عدم رعايت نكات فوق طرح ارسال شده به معاونت تحقيقات وفناوري مجددا به واحد مربوطه برگردانده مي شود

تاریخ به روز رسانی:
1392/11/23
تعداد بازدید:
8706
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-